توصیه اي مهم برای داشتن ذهنی آرام و زندگی راحت

توصیه ای مهم برای داشتن ذهنی آرام و زندگی راحت

zehn1[WwW.Kamyab.IR]

حرص نخورید. ناراحتی را نبلعید. همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز می­کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف­های مفت و مزخرف پرهیز کنید. نگذارید حرف­هایی که به نظر خودتان صحیح نمی­آید و چرند است، ذهن­تان را خراب کن…

حرص نخورید. ناراحتی را نبلعید. همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز می¬کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف¬های مفت و مزخرف پرهیز کنید. نگذارید حرف¬هایی که به نظر خودتان صحیح نمی¬آید و چرند است، ذهن¬تان را خراب کند و باعث شود که دچار تهوع فکری شوید.

اگر دلخورید بیان کنید. اگر می¬ترسید ترس¬تان را به زبان بیاورید.اگر عصبانی هستید عصبانیت¬تان را نشان دهید. گریه دارید؟ گریه کنید. مفاهیمی مثل خویشتن¬داری و سکوت و بردباری را بگذارید کنار. این¬ها ارزش¬هایی ست که حکومت¬های دیکتاتوری تبلیغ می¬کنند که بتوانند فرد را از همان آغاز، در خانواده سرکوب کنند و یک مشت آدم ترس خورده تحویل جامعه بدهند. ناراحتی¬ها را باید ابراز کرد و گرنه بعدها می شود کابوس. می شود تیک عصبی. تنگی¬ نفس. خارشِ¬ تن. می شود دسیسه¬ چینی و بهانه¬ جویی. ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را تکان دادن.

نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند. با نگاه. با لبخند معنی¬ دار. با کنایه. با حرف و طعنه. سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید. با خودتان صلح کنید. خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید. چهره¬ تان را، اندام¬تان را. صلح کردن با خود آغاز زندگی¬ست.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه