دانشگاها روح القای کارافرینی به جامعه

دانشگاها روح القای کارافرینی به جامعه,
كارآفرینی راباید یكی ازضروریات عصرحاضردانست،عصری كه به جامعه اطلاعاتی وهنگامه ی جهانی شدن موسوم است و دربردارنده ی پیامدهای مهمی همچون فراگیری تكنولوژیهای نوظهوروتغییروتحولات شتابناك درعرصه ی مبادلات بشری ورقابت شدید وبیرحمانه درعالم كسب وكارمی باشد،درچنین فضایی از كارآفرینی به عامل رشدوتوسعه جامعه یاد میشودونیزبعنوان یكی ازشاخص های مهم وتاثیرگذاردربسیاری اززمینه هاكه مورد اقبال گسترده جمع كثیری ازنخبگان وصاحب نظران واقع میگردد.این خوددلالت برتاثیرات عمیق وگسترده آن دربه چالش كشیدن انسان های عصرپست مدرن دارد.مع الوصف چنین پدیده ارزشمندی بویژه توجه دوگروه ازافرادرابه خودجلب نموده وازسوی آنان موردمداقه وكنكاش بیشتری واقع گردیده وآنان رابرآن داشته تاازراه مطالعه ی عمیق تربه جستجوی ابعادپیدا ونهان آن بپردازندتاازثمرات،نتایج وتبعات آن درراستای خلق ارزش بیشتردرجهت پویایی وتوانمند سازی وهمچنین رفع معضلات ومشكلات فراروی كاروان پیشرفت انسانیت عصر حاضربه احسن وجه استفاده نماینداین دوگروه عبارتنداز:
۱) اقتصاددانان وفعالان عرصه های اقتصادی
۲) دانشگاهیان،متولیان عرصه ی تعلیم وتربیت،دانشگاههاومراكزآموزش عالی
عالمان اقتصادی،آنگاه كه به مسائل مهم موردعلاقه خودنظیر:اشتغال،بیكاری،عدم توسعه یافتگی ویاپویایی وشكوفایی اقتصادی ونیز حوزه های نوین اقتصادی همچون:اقتصاد دانش محور،اقتصاداطلاعات،اقتصادوب محور،اقتصاد توسعه،اقتصادكارآفرینی ومباحثی ازاین دست توجه می كنند،شاید یكی از مهمترین وجذاب ترین گزینه هاوموارد موردعلاقه ی خودرارقم زده وازآن بعنوان راهكاركارامد وپرفایده جهت رونق وتوسعه ی اقتصادی وساماندهی به نابسامانی های اقتصادی وپیامدهای مذموم وناهنجارآن استفاده نمایند.البته ازاین دیدگاه به كارآفرینی نگریستن نگاه بعید وغریبی نیست،چه آنكه بسترنخستین مقولات كارآفرینی اقتصادبوده ودرآغاز علمای بزرگ مكاتب اقتصادی همچون:اسمیت،كانتیلون،باتیست سی،شومپیترو...زودترازدیگران به كارآفرینی ونقش های بی بدیل آن پی برده بودندوازاین نظرآن دارای سابقه ی درخشان ودیرینی است حتی تا به امروز كه به رغم تمام تمایلات وگرایشات نوظهوردردگرعرصه ها وحیطه های دانش بشری به كارآفرینی اقبال نشان داده شد،همچنان باید اقتصاددانان راصاحبان اصلی این قلمرو دانست كه همواره به اثرات وتبعات چشمگیر آن بالاخص برای جوامع درحال توسعه توجه دارندچراكه امروزه مهمترین دغدغه ها وچالشها همجنان ازعواملی نظیر اشتغال ،بهره وری،رقابت پذیری وتعادل اقتصادی و...اذهان اقتصاددانان را به خودمشغول نموده است وآنان برآنندتادرچرخه ی فعالیتهای اقتصادی سالم وكارامدباهدف ایجادارزش افزوده مناسب وارتقای بهره وری كامل وبهینه عوامل كل ازهمه ی ظرفیتها پتانسیل های بالقوه استفاده نموده تاقادرباشند بااندك هزینه ای بیشترین فایده وبهره رامستفاد گردیده وفرایند وروند رقابت رابه نفع عوامل توسعه آفرین تسهیل وتعدیل نموده تاشكاف وتوسعه نیافتگی به سمت رشد وشكوفایی اقتصادی تغییریابد.
اما نقش غیرقابل انكار،بنیادی وحیاتی دانشگاه ها وبالاخص دانشگاه جامع علمی-كاربردی بعنوان پرچمدار توسعه كارآفرینی درجامعه چیست مچگونه تبین میگردد؟
پس از آنكه ثابت شد كارآفرینی بعنوان یك رفتار قابل آموزش و تسری به همه افراد است و همه افراد می توانند كارآفرینی را اكتساب نمایند وظایف ومسئولیتهای سنگین این گروه محسوستر وملموسترگردیدولذادرحوزه های تعلیم وتربیت ودرمراكز متولی امرآموزش تخصصی ومهارتی نگاه ویژه ای به كارآفرینی وقلمرو وسیع آن بعنوان یك علم میان رشته ای ونیز چگونگی آموزش اثربخش ونظام مندآن افكنده شد ودانشگاه ها وموسسات آموزشی درراستای رسالت آموزشی وچارچوبهای تخصصی خود به اهمیت موضوع واقف گردیده ودراین رابطه نقش راهبری ومشی پیشگامی خودرادرپی گرفته به گونه ای كه دانشگاهها خاستگاه وپایگاه حقیقی كارآفرینان وافراد تحول طلب ونواندیش وخلاق عرصه های نوین اجتماع گردیدندوهرروز بیش ازپیش بادرپیش گرفتن متدها وروش های نوین آموزشی مبتنی بر علوم وفناوری جدید ودرقالب هایی همچون ایجاد مراكزرشد ،پاركهای علم وفناوری ،خوشه ها و...مامن وموطن اصلی كارآفرینی گردیده تاتمام هم وغم خودرامصروف آموزش افراد خلاق،نوآور،تلاشگر،تعالی جووباانگیزه وانرژتیكی نمایندتاازطریق گسیل آنان به جامعه،رویای جامعه متعالی،كارآفرین،ارزشی وتوفیق گرا رامحقق سازند.
امروزه كارآفرینی درمفهوم جدید وبه اعتبار پیامدهای ارزشمندخوداقبال گسترده مجامع علمی ودانشگاهی رابا خود همراه ساخته ومیرود تاباحمایت های بخش های دیگر جامعه مانند بخش صنعت،كسب وكار،تجارت وبازار به یكی از آرزوهای دیرینه كه همانا همكاری وهماهنگی دانشگاه وصنعت بعنوان دوبال پرواز واوج گیری شهپر ترقی وپیشرفت جامه عمل بپوشاند.بنابراین باید كارآفرینی ومتعاقب آن اقبال دانشگاه ها به آن را مولود خجسته ومیمون دانست كه نقطه تلاقی دوقطب تاثیر گذارجامعه رابوجودآورده است وازاین رهگذرجامعه صنعتی وتجاری رااز دستاوردهای ارزنده ی علمی وپژوهشی دانشگاهها كه همواره بعنوان یك خلا راهبردی برپیكر نحیف ورنجور صنعت میتازید وآن رامی رنجاندمتمتع سازد.تارهاوردهای گرانسنگ فعالان عرصه های تعلیم وتربیت را وجهه ی همت خود قرارداده وراه برون رفت ازسكون وركود رابیابد.
ازطرفی دانشگاهها نقش بسیارمهمی درآموزش وترویج فرهنگ كار وكارآفرینی درجامعه داراهستند وآن ازاین حقیقت بر می آید كه این مراكز مامن ،پایگاه،جایگاه وخاستگاه تعداد كثیری از انسانهای فرهیخته،توانمندباانگیزه،جویای نام وتعالی جو هست كه میتوانند بعنوان سرمایه های انسانی ونقش آفرینان آینده،درصورت دیدن آموزشهای اصولی كارآفرینی بهمراه فراگیری مهارتهای مرتبط كسب وكار رقم زنندگان واقعی آینده یك جامعه تلقی گردند.بنابراین بردانشگاه ودانشگاهیان ومتولیان عرصه ی علمی كشور فرض است تا به این پتانسیل عظیم انسانی وسرشارازانرژی وحرارت بعنوان یك فرصت بی بدیل نگاه نموده وازتمام ظرفیتها وقابلیتهای موجود درجهت یاددهی فنون ومهارتهای نوآوری،خلاقیت،ابتكار،ارزش آفرینی وبالاخره شیوه های نوین كسب وكار استفاده نموده تاجامعه راازنظروجود افراد قابل،توانمند،متخصص وكارآفرین تضمین وتامین نمایند.
دانشگاهها وحتی آموزش وپرورش عمومی میتوانند بهترین نقطه برای آغاز خیزش وحركت پرشوری تلقی گردندكه درورای آن ایجادشكوفایی،توسعه یافتگی،تعالی آفرینی،پویایی وارزش آفرینی باشد.آنان میتوانند جامعه رادرعصر پرشتاب تغییر وتحول وازراه پرورش عاملان تغییر از نعمات ودستاوردهای ارزنده وجودكارآفرینان برخوردارسازند.به همین منظور توصیه میگردد كه درجامعه ی ایرانی نقش ارتباطی دانشگاهها وآموزش وپرورش با صنعت،اقتصاد،تجارت وكسب وكار وحتی دولت مردان متولی امر اشتغال پررنگ تر گردیده وازطریق ایجاد شبكه های كارآفرینی نسبت به ایجاد ارزش های اقتصادیاجتماعی تلاش نمایند دانشگاه كه به تحقیق یكی از استوانه های مهم درراستای اشاعه ،ترویج ونهادینه ساختن كارآفرینی وفرهنگ متعالی كسب وكارونیز ایجادكننده نگرش مثبت به آن درجامعه ایرانی میباشدواین موضوع رادرعرصه عمل نیزبه اثبات رساندلكن شایسته است درمسیرروبه جلوی خویش ودرراستای اهداف وماموریتهای بنیادین خود مقوله تدریس وآموزش كارآفرینی را با جدیت هرچه تمامتری پیگیری نموده تا دراذهان عمومی همچنان تداعی دانشگاه كارآفرین رابنمایدلذاپیشنهاد میگرددعلاوه براینكه درس كارآفرینی درحاشیه دیده نشودوجزودروس اصلی قلمداد گردد،نسبت به گزینش و تربیت اساتیداین درس حساسیت نشان داده شودوالزام گرددبه همراه این درس مباحث وموضوعات مرتبط باكسب وكارنظیر قوانین ومقررات بانكی،ثبت،كار،بیمه،واردات وصادرات،تجارت وهمچنین نحوه اداره بنگاهها وكسب وكارها آموزش دادهشودضمن آنكه آموزشهای عملی ومهارتی دركنارآن جدی گرفته شود.
پیشنهاد میگرددازدوره ی جدید دررشته كارآفرینی دانشجوجذب شود ونسبت به راه اندازی مراكز رشد ونیز كانونهای كارآفرینی در تمامی دانشگاهاا ایجاد گردد تا متولی كارآفرینی درآن دانشگاه گردیده ونسبت به برنامه های مربوطه اقدام سریع وعاجل صورت گیرد.
باتوجه به آنچه ذكرآن رفت شایسته است برنامه های آموزشی وترویجی كارآفرینی موردارزیابی مجددواقع گردیده واولویت های كاری آن مشخص شودتاآموزش كارآفرینی در دانشگاه به شیوه علمی،اساسی واثربخش اتفاق افتاده و دانشگاه ازمصادرمهم دراین حوزه تلقی گردیده واصلا جامعه آن را به این نام وبااین ماموریت بشناسد.

منبع : روزنامه تفاهم

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه