زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی,
کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.
آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.
در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا " در سطح دکتری) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد.
اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
۱) جنبه های اقتصادی کسب و کار:
▪ بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
▪ مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف
▪ بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر
▪ بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)
▪ بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
▪ نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد
▪ رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی
▪ نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
▪ نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)
▪ بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
▪ جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی
▪ جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
▪ کارآفرینی در بخش کشاورزی
۲) ویژگی های روانشناختی و فردی:
▪ بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
▪ شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
▪ ��ررسی ویژگی های شخصیتی (Traits ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)
▪ بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)
▪ بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
▪ مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
▪ مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
▪ نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارافرینان
▪ اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)
▪ تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
▪ عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
▪ مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات
۳) عوامل اجتماعی ونقش دولت:
▪ بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
▪ بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
▪ بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
▪ بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید
▪ نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
▪ بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
▪ نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
▪ ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
▪ موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
▪ ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
▪ بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
▪ تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی
۴) آموزش کارآفرینی:
▪ طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
▪ طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه
▪ مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
▪ ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
▪ ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
۵) نقش شرکتهای کوچک:
▪ بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران
▪ نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد
▪ بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی
▪ نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
▪ ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
▪ مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
▪ بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
▪ نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی
۶) نقش استراتژی و عوامل سازمانی:
▪ ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture
▪ بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
▪ نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)
▪ ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
▪ اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
▪ ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
▪ دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و پیامدهای آن برای ایران
▪ توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
▪ نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
▪ ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
▪ چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
▪ انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع
▪ تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین
۷) تکنولوژی اطلاعات :
▪ نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
▪ فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین
▪ بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
▪ طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
▪ طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی
مرجع: به نقل از مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف
منبع : خانه کارآفرینان ایران

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه