علی اکبر ، قربانی اسید

علی اکبر یازده ساله همراه با برادرش برای نظافت خانه همسایه مشغول بکار بودند که ظرف اسید بر روی آنها ریخت. این در شرایطی است که آقای همسایه هم به جرم خرید و فروش مواد مخدر زندانی است.

 

 

علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 1

 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 2
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 3
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 4
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 5
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 6
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 7
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 8
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 9
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 10
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 11
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 12
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 13
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 14
 • علی اکبر ، قربانی اسید - تصویر 15
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه