اینها رو بلد باشید کلی جلو میافتید. یادگیری این افعال می تواند جزو اولین قدم های شما محسوب شود. ۱- Accept – پذیرفتن. ۲-Allow – اجازه دادن. ۳-Ask – پرسیدن. ۴-Believe – باور کردن. ۵-Borrow – قرض گرفتن. ۶-Break – شکستن. ۷-Bring – آوردن. ۸-Buy – خریدن. ۹-Can/ Be able – توانستن. ۱۰-Cancel – منتفی کردن. ۱۱-Change – تغییر دادن. ۱۲-Clean – تمییز کردن. ۱۳-Comb – شانه کردن. ۱۴-Complain – شکایت کردن. ۱۵-Cough – سرفه کردن. ۱۶-Count – شمردن. ۱۷-Cut – بریدن. ۱۸-Dance – رقصیدن. ۱۹-Draw – کشیدن. ۲۰-Drink – ...

اینها رو بلد باشید کلی جلو میافتید 

 

 

یادگیری این افعال می تواند جزو اولین قدم های شما محسوب شود.

 

 

 

 

لیست ۱۰۰ فعل پرکاربرد در انگلیسی با معنی فارسی - تصویر 1

 

 

 


۱- Accept – پذیرفتن
۲-Allow – اجازه دادن
۳-Ask – پرسیدن
۴-Believe – باور کردن
۵-Borrow – قرض گرفتن
۶-Break – شکستن
۷-Bring – آوردن
۸-Buy – خریدن
۹-Can/ Be able – توانستن
۱۰-Cancel – منتفی کردن
۱۱-Change – تغییر دادن
۱۲-Clean – تمییز کردن
۱۳-Comb – شانه کردن
۱۴-Complain – شکایت کردن
۱۵-Cough – سرفه کردن
۱۶-Count – شمردن
۱۷-Cut – بریدن
۱۸-Dance – رقصیدن
۱۹-Draw – کشیدن
۲۰-Drink – نوشیدن
۲۱-Drive – رانندگی کردن
۲۲-Eat – خوردن
۲۳-Explain – توضیح دادن
۲۴-Fall – افتادن
۲۵-Fill – پر کردن
۲۶-Find – پیدا کردن
۲۷-Finish – تمام کردن
۲۸-Fit – جا دادن
۲۹-Fix – درست کردن
۳۰-Fly – پرواز کردن
۳۱-Forget – فراموش کردن
۳۲-Give – دادن
۳۳-Go – رفتن
۳۴-Have – داشتن
۳۵-Hear – شنیدن
۳۶-Hurt – زخمی شدن
۳۷-Know – دانستن
۳۸-Learn – یادگرفتن
۳۹-Leave – ترک کردن
۴۰-Listen – گوش کردن
۴۱-Live – زندگی کردن
۴۲-Look – دیدن
۴۳-Lose – گم کردن
۴۴-Make/Do – انجام دادن
۴۵-Need – احتیاج داشتن
۴۶-Open – بازکردن
۴۷-Organise – منظم کردن
۴۸-‍Close/Shut – بستن
۴۹-Pay – پرداختن
۵۰-Play – بازی کردن
۵۱-Put – قرار دادن
۵۲-Rain – باریدن
۵۳-Read – خواندن
۵۴-Reply – پاسخ دادن
۵۵-Run – دویدن
۵۶-Say – گفتن
۵۷-See – دیدن
۵۸-Sell – فروختن
۵۹-Send – فرستادن
۶۰-Sign – امضا کردن
۶۱-Sing – آواز خواندن
۶۲-Sit – نشستن
۶۳-Sleep – خوابیدن
۶۴-Smoke – سیگار کشیدن
۶۵-Speak – صحبت کردن
۶۶-Spell – هجی کردن
۶۷-Spend – پرداختن
۶۸-Stand – ایستادن
۶۹-Start/Begin – شروع کردن
۷۰-Study – درس خواندن
۷۱-Succeed – موفق شدن
۷۲- Swim – شنا کردن
۷۳-Take – گرفتن
۷۴-Talk – صحبت کردن
۷۵-Teach – یاد دادن
۷۶-Tell – گفتن
۷۷-Think – فکر کردن
۷۸-Translate – ترجمه کردن
۷۹-Travel – سفر کردن
۸۰-Try – امتحان کردن
۸۱-Turn off – خاموش کردن
۸۲-Turn on – روشن کردن
۸۳-Type – تایپ کردن
۸۴-Understand – فهمیدن
۸۵-Use – استفاده کردن
۸۶-Wait – صبر کردن
۸۷-Wake up – بیدار شدن
۸۸-Want – خواستن
۸۹-Watch – نگاه کردن
۹۰-Work – کارکردن
۹۱-Worry – نگران شدن
۹۲-Write – نوشتن
۹۳-Waste – هدر رفتن
۹۴-Wonder – تعجب کردن
۹۵-Worship – عبادت کردن
۹۶-Win – برنده شدن
۹۷-Wear – پوشیدن
۹۸-Wash – شستن
۱۰۰-Welcome – خوش آمد گویی

 

 

 

چند درصد از این لغات رو بلد بودید؟

 

 

 

در صورت تمایل برای یادگیری پرکاربردترین واژه های انگلیسی لینک زیر را باز کنید

 

 

http://www.duboislc.org/ED-Watch/wordlist.html

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه